• جدول قیمت های بروز انواع کاغذ تحریر در تاریخ 22 دی

  جدول قیمت های بروز انواع کاغذ تحریر در تاریخ 22 دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

  جدول قیمت های بروز انواع کاغذ تحریر
  نوع کاغذاندازهگرماژواحدبرندقیمت
  کاغذ تحریر100*70100بندبنفش121,000
  کاغذ تحریر100*70100بندپری پرینت105,000
  کاغذ تحریر100*7070بنداندونزی77,500
   کاغذ تحریر100*7070بندبنفش72,500
  کاغذ تحریر100*7080بنداندونزی85,000
  کاغذ تحریر100*7080بندبنفش91,000
  کاغذ تحریر100*7080بندچینی 12177,500
  کاغذ تحریر90*60100بندبنفش94,000
  کاغذ تحریر90*60100بندچینی 12189,000
  کاغذ تحریر90*6070بنداندونزی63,500
   کاغذ تحریر90*6070بندبنفش58,500
  کاغذ تحریر90*6080بنداندونزی75,000
  کاغذ تحریر90*6080بندبنفش83,000
  کاغذ تحریر90*6080بندچینی 12169,500