• ۷۳ هزار تومان؛ قیمت اوراق مسکن در دی ماه    امتیاز تسهیلات مسکن دی ماه ۱۳۹۶ امروز در فرابورس ایران کمی بیشتر از ۷۳ هزار تومان داد و ستد شد. (منبع)