• ۸ درصد؛ عوارض برق مصرفی در سال ۹۷    با تصویب نمایندگان مجلس، برای سال ۹۷ عوارض ۸ درصدی برای برق مصرفی در نظر گرفته شد. (منبع)