• ۵ دلار؛ تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد    تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد برای هزینه نشست و برخاست هر هواپیما به ازای هر هزار کیلوگرم وزن هواپیما، ۵ دلار تعیین شده است. (منبع)