• ۷.۷ درصد؛ رشد قیمت نفت اوپک    سبد نفتی اوپک در ژانویه بر مبنای ماه به ماه ۷.۷ درصد رشد کرد. (منبع)