• ۱۶۰ تن؛ صادرات زعفران در سال‌جاری    در ده ماه امسال 160 تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد. (منبع)