• ۴۳ هزار تومان؛ قیمت هر کیلو شقه گوسفند    در حال حاضر شقه گوسفند هر کیلوگرم ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. (منبع)